VODOVOD I KANALIZACIJA

Sistem navodnjavanja Goražde/Foča-Ustikolina LOT 1 Cvilinsko polje

Izgradnja sistema navodnjavanja sa potisnim cjevovodom DN200, distribitivnim cjevovodom  DN225, ugradnja hidranata, izgradnja pumpne stanice i dva  montažna rezervoara cca po 1000 m3,  sa pratećim elektroinstalacijama.