REGULACIJA VODOTOKOVA

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica dužine 3,4 km, sa oblaganjem korita i obala kamenom, izmještanje korita rijeke, izrada silaznih stepeništa u korito rijeke.