SANACIJA KLIZIŠTA

Izvođenje radova na sanaciji padine

Kratak opis

Radovi na stabilizaciji padine u ulici Hakije Kulenovića su rađeni u dvije faze. U fazi I je rješavana padina iznad ulice Hakije Kulenovića. Ovi radovi su obuhvatali rekonstrukciju betonskog odvodnog kanala između potpornog zida i ulice i izradu sistema kameno-drenažnih rebara i oblaganju padine kamenom u betonskoj podlozi. Faza II je obuhvatala zaštitu stambenog dijela uz padinu i stabilizaciju padine ispod ulice, te dreniranje ovog dijela padine. Uz zgradu je izgrađen zaštitni zid i drenažni sistem odvodnje padine ispod ulice.